REFERENCAT:

Aktivitetet në lëmin e: NGROHJE-FTOHJE-VENTILIM-KLIMATIZIM (HVAC), N.T.SH. TERMO-KLIMA/01-02 gjerë më tani (maj 2012) (më të rëndësishme) ishin këto:

1. HOTELET e SALLONET E DASMAVE:
Projektim, furnizim, montim e testim të paisjeve për ngrohje, ftohje, ventilim e klimatizim
ROOF-TOP system-DAIKIN-Japoni:

-HOTEL “OFERTA” – Prizren 3000 m2
-HOTEL “KOSOVA” – Xërxë 1400 m2
-“BERLINI” – Prishtinë 800 m(dhe pjesërisht):

-“REXOS” – Prizren 1200 m2
-“ALEGRIA I” – Prizren 1200 m2
-“ALEGRIA II” – Prizren 3500 m2
-“ADORA” – Xërxë 1400 m2
-“LUXOR” – Prizren 1800 m2
-“KOHA E RE” – Pejë 1800 m2

2. FABRIKAT – OBJEKTET PRODHUESE:
“KOSOVA-TEX” – Prishtinë 5500 m2 (fabrika e tekstilit)
“KAMILA” – Prizren 5000 m2 (fabrika e çokollatave)
“EURO ROLETNA” – Prishtinë 1600 m2 (fabrika e roletnave) etj.

3. OBJEKTET AFARISTE – TREGTARE:
“ALBA – QERAMIKA” – Prishtinë 1200 m2
“GORDING” – (Keny-Shop) – Prishtinë 1100 m2 etj.

4. SHKOLLAT FILLORE e të MESME:
- Organ mbikëqyrës në 16 shkolla 4, 8, 10, 12 dhe 16 klasëshe në tërë territorin e Kosovës.
- Montues i instalimeve ngohëse në shkollën fillore 12 klasëshe “Andon Zako – Çajupi në Mitrovicë dhe shkollës fillore 12 klasëshe Halit Geci në Llaushë – Skënderaj (2400 + 2400 m2)
- Projektues dhe montues i instalimeve të ngrohjes në shkollën 8 klasëshe (1400 m2), Mitrovicë – fshati Kelmend.
- Montues i instalimeve ngrohëse në ndërtesën AKEA- 2.400 m2 Prishtinë.
- Projektant dhe furnizues me paisje për ngrohje dhe ftohje të shkollës për zeje në Skenderaj, 8600 m2 (VRV sistem).

5. QENDRAT AFARISTO – BANESORE
- Projektant dhe montues i paisjeve për ngrohje qendrore të kompleksit banesor “RUBIN INVEST” – Prishtinë 11.800 m2.
- Projektant dhe montues i paisjeve për ngrohje qendrore të kompleksit banesor “REMO-KOM”, 4600 m2, Mitrovicë.
- Projektant dhe montues i paisjeve për ngrohje qendrore të kompleksit banesor “FLORENTI”, Mitrovicë me 9800 m2
-Projektant dhe montues I paisjeve për ngrohje qendrore të kompleksit banesor “KOVAÇËT”
Mitrovicë me 13.000 m2-etj.

6. SHTËPITË VETANAKE:
-Projektim dhe montim të paisjeve për ngrohje dhe ftohje të shtëpive individuale prej 100 – 900 m2 me pompat termike ajr/ujë dhe ajr/ajr të prodhuesit DAIKIN, Japoni. Mbi 80 shtëpi në territorin e Kosovës.
-Projektim dhe montim të paisjeve për ngrohje me lëndën djegëse fosile (dru, thëngjill, naft, gas, biomasë dhe peleta) të shtëpive individuale prej 100 – 1800 m2. – mbi 60 shtëpi në territorin e Kosovës.
-Lagja exclusive “MARIGONA RESIDENCE” – Prishtinë me mbi 400 shtëpi individuale ngrohet dhe ftohet me pompat termike ajër – ujë, Altherma – DAIKIN/Japoni, montimi e testimi zbatohet nga ana e N.T.SH. TERMO-KLIMA.
N.T.SH. TERMO KLIMA/01-02 është përfaqsuese exclusive e gjigantit botëror
në klimatizim D A I K I N-Japoni në REPUBLIKËN e KOSOVËS.(YOU TUBE-DAIKIN KOSOVA)
(www.termoklima-ks.com)

Aktivitetet në lëmin e ngrohjes, ftohjes, ventilimit dhe klimatizimit (HVAC), N.T.SH. TERMO-KLIMA nga themelimi e gjere me tani i ka pasur te shumllojshme:

Aktivitetet para vitit 1999 janË:

- Autor i projekteve ideore dhe kryesore-zbatuese,

- Përpilues i detyrave projektuese,

- Revidues i projekteve ideore dhe kryesore,

- Mbikëqyrës i montimeve dhe testimeve,

- Konsultant i programeve zhvillimore në industri, xehetari – metalurgji dhe ndërtimtari.

Disa prej tyre janë:

- Sjellja e ajrit të kondicionuar me parametra të caktuara në hapësirat e filtrave mekanike nga tekstili në shkritoren e plumbit “Trepça”

- Ngrohja dhe ventilimi i hapësirave të trafostacioneve dhe pajisjeve përcjellëse të tensionit të lartë elektrik në repartet e Metalurgjisë së plumbit “Trepça”

- Ventilimi i dhunshëm në ofiçinën e përpunimit të mes produkteve (arit, argjendit, bakrit, bismutit, etj) të rafinerisë së plumbit “Trepça”

- Klimatizimi i kabinave komanduese të fërgimtorës dhe furrave kryesore A, B dhe C të shkritores së plumbit “Trepça”

- Sjellja e ajrit të kondicionuar dhe mbajtja e mbi shtypjes në hapësirat e stabilimenteve elektrike të tensionit të lartë (për evitimin e hyrjes së ajrit të pluhurosur nga rrethina e afërt) në Metalurgjinë e plumbit “Trepça”

- Klimatizimi i kabinave komanduese të furrave elektrike për Ag, Au, furrave kupelacione për Ag anodik dhe kabinave komanduese të stabilimenteve filtruese në Rafinerinë e Plumbit “Trepça”

- Konsultant teknik për kaldatorën kryesore të qytetit në Mitrovicë,

- Projektant kryesor për ngrohje të tri ndërtesave shume banesore nga kaldatorja e qytetit
“Standard”(me nënstacionin termik), në Mitrovicë, etj.

BASHKËPUNIMI ME INSTITUTET DHE SHTËPITË PROJEKTUESE NË LËMIN E KLIMATIZIMIT DHE RUAJTJES SË AMBIENTIT NË KOSOVË DHE ISH-JUGOSLLAVI

Disa prej tyre:


• Instituti i plumbit dhe i zinkut Trepça- Mitrovicë
Përpilimi i programeve investuese dhe projekteve kryesore për metalurgjinë e plumbit “Trepça”//KOSOVË

• Instituti I xehetarisë/ Beograd-Zemun, Serbi
Anëtari i ekipit projektues, blerjes dhe montimit të ventilatorit kryesor dhe pajisjeve përcjellëse për ventilimin e punishteve dhe korridoreve të minierës “Trepça” //KOSOVË

• Instituti “Kirrillo Saviç”/ Beograd-Serbi
Ngrohja dhe ventilimi i ofiçinës prodhuese të Fabrikës së Pajisjeve të Procesit “Trepça” //KOSOVË

• Instituti i bakrit / Bor-Serbi
Ventilimi dhe klimatizimi i ofiçinës të elektrolizës së argjendit dhe arit pranë rafinerisë së plumbit “Trepça” //KOSOVË

• Instituti për teknologjinë e lëndëve të para nukleare dhe lëndëve tjera minerale/ Beograd-Serbi
Studimi i sasisë dhe përbërjes kimike të gazrave procesore dhe ventiluese nga furrat metalurgjike të shkritores së plumbit “Trepça” //KOSOVË

• Instituti i termoteknikës dhe teknikës nukleare “ITEN-ENERGOINVEST”/ Sarajevë-Bosnja dhe Hecegovina
Bashkëpunimi në sistemin recirkulues të ujit industrial për ftohjen e furrave metalurgjike në rafinerinë e plumbit “Trepça” //KOSOVË

• Instituti i hidrometeorologjisë / Beograd- Serbi dhe Instituti i hidromeorologjisë / Lublanë-Sloveni
Bashkëpunim në mbledhjen e të dhënave imisione dhe emisione të gazrave në regjionin e Mitrovicës të nevojshme për caktimin e lartësisë se tymtarit qendror në metalurgjinë e plumbit “Trepça”.

• Mashinoprojekt/ Beograd-Serbi
Bashkëpunimi në përpilimin e detyrave projektuese dhe punimin e projekteve kryesore të ventilimit të disa hapësirave procesore dhe ndihmëse në kuadër të metalurgjisë së plumbit, ETJ…

BASHKPUNIMI ME NDËRMARRJET JASHTË VENDIT NË LËMINË E NGROHJES, FTOHJES, VENTILIMIT, KLIMATIZIMIT DHE RUAJTJES SË AMBIENTIT


DISA PREJ TYRE:


- Flakt-Flakt Industri Ab – Vaksjo, Suedi
Çpluhrosja e gazrave procesore dhe ventiluese në shkritoren e plumbit “TREPÇA”, montimi i pajisjeve dhe lëshimi në punë .

- GIPROCVETMET- Gosudarstvenoi institute po projektovanju predprijatni cvetonoi metallurgii Moskë -BRSS

Konceptimi i teknologjisë së rafinerisë së plumbit dhe të përpunimit në mes produkteve – sigurimi i ambientit të shëndetshëm në ofiçinë ku zhvillohen proceset e rafinimit të plumbit.

Ha - rtmann & Braun AG- Mes – und Regeltechnik – Frankfurt Gjermani.

Në automatikën e punës së pajisjeve për sigurimin e ambientit të shëndoshë ( çpluhrosjen e gazrave procesore dhe ventiluese ) ne rafinerinë e plumbit “Trepça”

- Lurgi Umwelt und Huttentechnik GMBH - Frankfurt am Main Gjermani
Në përmirësimin e fazave të përpunimit gjatë përfitimit te metaleve duke tentuar në zvogëlimin e ndotjes së ambientit punues në fërgimtoren e koncentratit të plumbit.

- SIEMENS- Bereich industrie – Erlangen, Gjermani
Automatizimi i pajisjeve filtruese dhe ventiluese në pulsoren vertikale te minierës “Trepça”.

- Atlas Copco – Suedi
Montimi dhe lëshuarja në punë e kompresorëve për shkundjen e pluhurit nga filtrat mekanik me thasë në Metalurgjinë e Plumbit “Trepça”.

- Tonolli Costruzioni S. P. A. Milano-Itali
Montimin e pajisjeve për thithjen e gazrave dhe pluhurave e pastaj filtrimin e tyre në fabrikën për seperacionin e mbeturinave te akumulatorëve starter dhe industrial.

- S.CE – Stordy Combustion Engineering b. V. Rijsenhout- Holand
Montimi i flakuesve-brenerëve të kombinuar për punën me gaz dhe mazut dhe pajisjeve përcjellëse siguruese dhe rregulluese për shkrirjen e plumbit në enët sferike(300 t) në rafinerinë e plumbit “Trepça”

- Stolberg Ingenieurberatung G. M. B. H - Stolberg- Gjermani
Pajisjet për djegien plotësuese të gazrave teknologjike të furrat tamburore rrotulluese - ruajtja e ambientit.

- Dingler – Turbo Lufttechnik GMBH- Zëeibrucken, Gjermani
Montimi i ventilatorit kryesor aksial për ajrosjen e hapësirave në brendësinë e minierës Trepça Stanterg-Mitrovicë.

- H. H Robertson (U. K) Limitet- Chester- Angli
Montimi I ventilatorit kulmor me zhaluzina te ofiçina kryesore e rafinerisë së plumbit.

- Imperial Smelting Processes L. T. D- Avonmouth- Bristol, Angli
Montimi i pajisjeve (sistemit të ventilatorëve) për sjelljen e ajrit të freskët dhe sistemit të ventilatorëve për thithjen e gazrave procesorë në stabilimentin për fërgimin e koncentratit të plumbit në Trepçë.

-n C. Itoh CO LTD- Tokyo – Japoi
Automatika e paisjeve prodhuese dhe ventiluese të fazës së dytë të rikonstruktimit të shkritores Trepça.

- Mitsubishi kakoki Kaisha LTD- Tokyo, Japoni
Kontrollimi dhe rregullimi i regjimit të gazit dhe ajrit në stabilimentin për fërgimin e koncentratit të plumbit në shkritore të Trepçës.

- Union Carbide Deutschland GMBH- Hisum- Dusseldorf, Gjermani
Përdorimi i oksigjenit për shpejtimin e proceseve metalurgjike (shkurtimi i ciklit) në furrat ku përfitohet plumbi I papërpunuar.

- F. A Neuman GMBH CO- Eschëeiler – Gjermani
Dezingimi më anë te vakumit-thithjes së gazrave në stabilimentin e rafinerisë së plumbit.

- Bayerische Ëollfilzfabriken KG-Otfingen Donau, Gjermani
Filtrimi i gazrave procesorë me anë të thasëve nga poliesteri në fërgimtoren e plumbit “Trepça”.

- Boliden Kemi A B- Heisingborg, Suedi
Larja e gazrave nga filtrat elektrostatike me ujë në pirgun nga betoni.